English version Slovenska različica
facebook page

V Praze dne 2. února 2021

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám opět – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními farními spolupracovníky – přeji a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání, zejména pro nynější těžkou dobu stále nekončící a všechny sužující pandemie koronaviru.

Podle platných nařízení vlády stále platí, že účast na bohoslužbách povolena pouze pro tolik osob, aby jejich počet nepřesáhl 10% míst k sezení, což v našem kostele, kde je míst k sezení více než 340, znamená přibližně 35 osob, a musí být zachována ostatní protiepidemická opatření (dvoumetrové rozestupy, zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou, nekonání společného zpěvu apod.).

V našem kostele tedy stále pokračuje „karanténní režim“:

Kostel zůstává, dá-li Bůh, řadu hodin denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou nejsvětější svátostí) a k přijímání svátostí (v kostele je po celou dobu otevření přítomen kněz, bude-li sám živ, zdráv a bez karantény).

Mše svaté pro přibližně 35 osob jsou i nadále, dá-li Bůh, denně slouženy, ale v jiných časech než obvykle. Velmi doporučuje se k účasti na nedělní a sváteční mši svaté přihlásit předem, a to osobně knězi přítomnému v kostele, který Vám také sdělí možnosti přihlášení. Pokud někdo přijde na mši svatou bez předchozího přihlášení, je to možné, ale účast mu bude umožněna, jen pokud bude volné místo (přičemž zkušenost ukázala, že na všednodenních bohoslužbách bývá). V každém případě je třeba přicházet včas, protože při naplnění kapacity se kostel se začátkem bohoslužby zavře a již není možné se připojit (ani pro předem přihlášené).

Časy bohoslužeb a otevření kostela najdete na samostatném rozpisu.

Co se týče ostatního farního mimobohoslužebného programu, tak ten se až na výjimky zatím konat bohužel nemůže.

Sledujte, prosíme, náš farní web s aktuálními informacemi.

A vše toto jedině a především: dá-li Bůh a jak dá Bůh…

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   

Aktivity pro děti a mládež

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravit a popřát především Boží požehnání.

Co se týče pravidelných aktivit pro děti a mládež, zatím se bohužel stále konat nemohou, přesto již ale chceme zahájit (individuální) přípravu na svátosti. První svaté přijímání by se mělo, dá-li Bůh, konat koncem školního roku a biřmování by mělo proběhnout v sobotu 22. května.

Těšíme se na viděnou.

Více zde »    

Slovo k povzbuzení na neděli 28. února 2021, na Druhou neděli postní – B

1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Žalm: Ž 116
2. čtení: Řím 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10

Milé sestry, milí bratří,

protože až od třetí neděle postní se začnou evangelijní čtení lišit dle jednotlivých liturgických cyklů s jejich důrazy (v cyklu A je to příprava na křest a obnovu křestního vyznání, letos je to důraz na kajícnost a pokání, v cyklu C je akcent na prohloubení duchovního života), na druhou neděli postní rok co rok slyšíme evangelijní svědectví o téže události, o proměnění Páně na hoře: Pán Ježíš vzal tři ze svých učedníků, Petra, Jakuba a Jana na vysokou horu (tradicí ztotožňovanou s horou Tábor), aby byl před jejich zraky proměněn. Zazáří jim jeho Boží sláva, sláva Božího Syna, jakož i to, že Kristus je skutečně naplněním celého Zákona (proto s ním vidí Mojžíše) i proroků (proto Eliáš). Tři apoštolové mohou spatřit, jak jim z Ježíšova lidství zazáří jeho Božství, mohou tak zakusit cosi z nebeské blaženosti («je dobře, že jsme tady»). I proto, aby až sestoupí z hory, až přijdou chvíle těžké a chvíle temnot, čerpali z této vzpomínky Boží sílu k následování Pána Ježíše i tehdy. Stalo se tomu tak jednou za přibližně tři roky Ježíšova veřejného působení. Ne nepodobně tomu bude i u nás, v naší vlastní duchovní zkušenosti…

Evangelium sice tedy každoročně svědčí o téže podivuhodné události, byť dle sepsání buď podle Matouše, Marka nebo Lukáše, liší se však dvě biblická čtení předcházející, čteme úryvky vlastní jednotlivým liturgickým cyklům. Letos je tak svědectví o proměnění Páně v prvním čtení předznamenáno úryvkem z knihy Genesis, Abrahámovou zkouškou; má obětovat svého jediného syna Izáka. Snad jen málokterý starozákonní příběh vzbuzuje tolik otázek a možná i emocí. Ostatně o jeho výraznosti a zájmu o něj svědčí i bezpočet výtvarných ztvárnění, zvlášť v barokní dramatice. Jak může Bůh Abraháma takto šíleně zkoušet, nepopírá svou zkouškou v očích Abraháma sám sebe, je opravdu nutné Boží svrchovanost takto chápat? Jak máme danému textu rozumět?

Starý zákon je svědectvím o teprve postupném poznáváním Boha na základě dějinné zkušenosti s ním, na základě Božího postupného zjevování se v dějinách spásy. Plnost Božího sebezjevení přichází ovšem až v Zákoně novém, až skrze Ježíše Krista. Přičemž postupné zrání biblického poznání Boha, zrání zkušenosti s ním se netýká jen toho, jaký Bůh je, ale i celého vztahu s ním, všech způsobů následování, komunikace s ním, bohoslužby.

V tomto ohledu jedna z možných interpretací Abrahámovy zkoušky je její čtení jako svědectví o velkém posunu v náboženském smýšlení Izraele: Abrahám mohl být do té doby přesvědčen, jak tomu bylo ve velké části dobových kultur a náboženství, že Bohu musí být obětováno to nejcennější, co člověk má, tedy především prvorozený syn. V některých kulturách tomu bylo i tak, že je obětován ne hned po narození, ale třeba až na začátku dospívání, aby oběť bohům byla ještě větší. Tak mohl smýšlet i Abrahám, mohl být přesvědčen, že mu to přikazuje sám Bůh, šel s bolestí v srdci a v poslušnosti svému náboženskému přesvědčení vykonat oběť prvorozeného syna, ale Bůh sám mu v tom prostřednictvím anděla zabránil. Zjevil mu, že není třeba lidských obětí, že stačí zástupná, zvířecí; proto beránek v křoví, proto pak ustanovení mojžíšského Zákona, že za každého prvorozeného chlapce je třeba přinést dvě hrdličky nebo dvě holoubátka, proto tomu tak bylo i po narození Ježíšově.

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Mimořádný pořad bohoslužeb v době protiepidemických opatření na naleznete na samostatném letáku.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a vyhlášený 5. stupeň protiepidemického systému PES se zatím – až na výjimky – nekoná pravidelný mimobohoslužebný farní program. Jakmile to bude možné, bude postupně obnoven. Doufáme, že co nejdříve…

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 28. února 2021

2. neděle postní
sv. Roman

Dnešní liturgie:
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: Rim 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:30  mše svatá

  • 11:1512:15  mše svatá

  • 16:0017:00  mše svatá

  • 19:0020:00  mše svatá

  • 20:0021:00  mše svatá

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí (svaté přijímání, zpověď) ve všedních dnech od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 19.15 hod., v neděli od 8.30 do 11 hod. a od 17 do 18.45 hod.


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Zemřel varhaník ing. František Mátl

V pondělí 15. února 2021 odešel na věčnost náš dlouholetý varhaník ing. František Mátl.

Pohřeb se koná v pátek 26. února od 11 hod. v kostele sv. Františka z Assisi v Praze-Chodově, kde poslední roky působil. Vzhledem k vládním opatřením bude zádušní mše svatá přístupná pouze pro nejužší rodinu. Ostatní mohou využít možnosti sledovat mši svatou na internetu na odkaze https://youtu.be/p3xWr6zglJ0

Vzpomeňme na něj s vděčností v modlitbě.

Více zde »

Postní domácí exercicie s jáhnem Milošem 24. – 28. února

Domácí exercicie jsou vhodné pro všechny bez ohledu na předchozí zkušenost s rozjímáním nebo kontemplativní modlitbou.

Začínají ve středu 24. února v 19.00 setkáním na Zoom a končí v neděli 28. února ve 14.00. Součástí budou pravidelná každodenní online setkání a možnost individuálních rozhovorů (vše s využitím platformy Zoom).

Na exercicie se není třeba hlásit, stačí se připojit na úvodní setkání na Zoom ve středu 24. února v 19 hod. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace, přístupové údaje na Zoom a denní program exercicií naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Semináře o kontemplativním životě s jáhnem Milošem od 2. února

Semináře o kontemplativním životě začínají 2. února a konají se jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin online na platformě Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Témata a přístupové údaje naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v příštím roce 2021, dá-li Bůh.

V letošním roce 2020 jsme pokračovali v další etapě, a to v opravě celé severní fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH). Práce byly, Bohu díky, zdárně dokončeny, začátkem letošního roku 2020 byly také dokončeny opravy interiéru věže v celkové smluvené ceně 533.528 Kč.

Více zde »